من فقط عاشق اینم حرف قلبت و بدونم
الکی بگم جداشیم تو بگی که نمی تونم
من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری

غربت من هر چی که هست از با تو بودن بهتره                            آخر خط زندگی این نفسای آخره

تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره
مونده سر دوراهی چه راهی پیش بگیره
یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه

آکوزد آهنگ چشم من داریوش

چشم من بیا منو یاری بکن
گونه هام خشکیده شد کاری بکن
غیرگریه مگه کاری میشه کرد
 کاری از ما نیاد زاری بکن

1
2
3
4
Subscribe to guitarist RSS